سوابق علمی پژوهشی:

دانشجوی دکتری DBA دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد معماری سیستمهای کامپیوتردانشکده فنی مهندسی دانشگاه علوم تحقیقات

کارشناسی مهندسی سخت افزار کامپیوتر دانشکده فنی مهندسی دانشگاه شاهد تهران

کارشناس بازاریابی دیجیتال دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

مولف و مترجم کتب بازاریابی و تبلیغات پزشکی

مترجم و مولف مقالات بازاریابی پزشکی و بازاریابی دیجیتال پزشکی

سوابق اجرایی:

مدیر ارشد اجرایی و سرپرست دپارتمان بازاریابی کانون تبلیغاتی سفیر تحول

از آذرماه 1393 تاکنون

مدیر ارشد اجرایی سازمان چاپ و انتشارات مدرن

از اردیبهشت 1395 تاکنون

عضو هیات مدیره شرکت مهندسی دی سیستم

از دی ماه 1382 تاکنون

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی تهویه سینا

از دی ماه 1382 تاکنون

مشاور ارشد بازاریابی و تبلیغات شرکت بین المللی فناواران صدرا سیستم

از سال 1388 تا 1390

مشاور ارشد تبلیغات، برندینگ و ما رکتینگ بیش از یکصد کلینیک پزشکی و دندانپزشکی

از سال 1390 تاکنون

برخی از کتاب های منتشر شده در انتشارات مدرن:


fa_IRPersian
fa_IRPersian